Условия за ползване

Общи условия

Използване на сайта

Този сайт се управлява и администрира от HRA Pharma, чието седалище се намира на адрес: 15, rue Béranger, 75003 PARIS, Франция (тел: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Достъпът и използването на сайта подлежи на настоящите Общи условия и всички приложими законови и подзаконови актове. Като осъществявате достъп и използвате този сайт, вие приемате настоящите Общи условия без ограничения или уговорки.

HRA Pharma си запазва правото периодично да променя настоящите Общи условия без да уведомява за това, както прецени за нужно; поради това ви съветваме редовно да ги преглеждате.

Достъпът до този сайт е ограничен само за фармацевти.

Сайтът не е предвиден да се използва като източник на медицински съвети и мнения. Нищо от представеното на сайта няма при никакви обстоятелства да бъде използвано за поставяне на медицинска диагноза, което може да бъде направено единствено при консултация с квалифициран лекар.

Съдържание и отговорност

Този сайт е създаден, за да предоставя на фармацевтите информация относно нашия продукт за спешна контрацепция ellaone®, съдържащ 30 mg улипристал ацетат, и необходимите специфични условия, свързани с неговата доставка. Той е разработен в съответствие с принципите на международните регламенти.

Вие потвърждавате, че достъпът и използването на този сайт и на неговото съдържание е изцяло на ваша отговорност. HRA

Pharma и всяка страна, която участва при създаването, изготвянето и предоставянето на сайта, с настоящото изрично изключват:

· Всички условия, гаранции и други обстоятелства, които биха могли да произтичат от законодателен акт, общото право или правото на справедливост.

· Всяка отговорност за преки, косвени или произтичащи загуби и вреди, понесени от който и да е потребител в резултат на достъпа, използването или невъзможността да използва този сайт, както и от каквито и да е грешки или пропуски в съдържанието на сайта.

HRA Pharma не поема никаква отговорност за всяка загуба или вреда, причинени от атака с разпределен отказ на обслужване, вируси или други технологично вредни материали, които могат да заразят вашата компютърна техника, компютърни програми, данни или други ваши материали поради това, че сте използвали аудио, видео, данни или текст на сайта или някакви други негови аспекти.

Регистрация и поверителност

HRA Pharma зачита поверителността на данните на регистрираните потребители на нейния сайт и потребителите следва да се позовават на
Декларацията за защита на личните данни при разкриването на данни във връзка със събирането и използването на личната ви информация.

Търговски марки и лога

Не можете по никакъв начин да ползвате търговските марки и лога, използвани на този сайт.

Авторско право

HRA Pharma е собственик или притежател на лиценза на всички авторски права на този сайт. Всички такива права са запазени.

Можете да изтегляте и да запазвате на диска си или на хартиен носител едно-единствено копие от публикуваните на сайта материали само за ваша лична употреба, без търговска цел, при условие че не премахвате никоя от бележките за авторско или други права на собственост върху тях. Нямате право по никакъв друг начин да копирате, разпространявате, показвате, изтегляте, променяте, препращате, предавате или използвате целия или част от който и да е материал, без предварително писмено разрешение от HRA Pharma. Не можете да пресъздавате на друг уеб сървър копие на цял или на част от материал, публикуван от HRA Pharma на този сайт, както и не можете да копирате съдържанието на никоя графика, съдържаща се в който и да е публикуван на сайта материал.

Нищо от съдържащото се тук няма да се тълкува като предоставящо по подразбиране, поради отхвърляне на претенции или по какъвто и да е друг начин който и да е лиценз или право по патент или търговска марка на HRA Pharma или на която и да е трета страна. Освен както е изрично посочено по-горе, нищо от съдържащото се тук няма да се тълкува като предоставящо който и да е лиценз или авторско право върху авторски труд, на които HRA Pharma е собственик или притежател на лиценза.

Сайтове на трети страни и връзки към други сайтове

Този сайт може да бъде използван като портал към други сайтове, свързани със спешната контрацепция и

средствата за спешна контрацепция на HRA Pharma. При все това връзките към и позоваването на други сайтове, поддържани от трети страни, върху които HRA Pharma няма контрол, са предоставени единствено за удобство. По същия начин достъп до този сайт може да бъде осъществен чрез връзки на трети страни, върху които HRA Pharma няма контрол. HRA Pharma не дава никакви гаранции или обещания от какъвто и да е характер по отношение на точността, актуалността или пълнотата на всяка информация, която се съдържа на такива сайтове, и не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, които могат да произтекат от такова съдържание или информация. Включването на връзка на която и да е трета страна не означава потвърждение или препоръчване от страна на HRA Pharma.

Запазване на правата

HRA Pharma си запазва правото по всяко време да променя или изтрива материали от този сайт без да уведомява за това.

Приложимо законодателство

Настоящите Общи условия и тяхното тълкуване се уреждат от френското законодателство и френските съдилища имат изключителната юрисдикция за решаване на всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия.

Разни

Ако се установи, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е незаконосъобразна, невалидна или неприложима,

то тя ще може да се отдели без да засегне валидността, законността или приложимостта на всички останали разпоредби. Освен когато изрично е предвидено друго, настоящите Общи условия съставляват цялото споразумение между вас и HRA Pharma по отношение на използването на този сайт и на неговото съдържание.