Фармацевтите играят ключова роля при предлагането на хапчета за спешна контрацепция

Фармацевтите са на първа линия при предоставянето на здравни грижи в целия свят. За много хора те са първата точка на контакт със здравната система. Хапчетата за спешна контрацепция се предлагат без рецепта директно от фармацевтите в повечето европейски държави, което прави фармацевтите основни доставчици на спешна контрацепция при тези обстоятелства.1

 

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

Свободната продажба без рецепта на хапчета за спешна контрацепция е от решаващо значение за подобряване на достъпа до тях и за свеждане до минимум на забавянето на приема им. Това е изключително важно предвид факта, че хапчетата за спешна контрацепция са по-ефективни, когато бъдат приети възможно най-скоро след полов контакт без предпазни средства.

Когато жената трябва да посети лекар или друг подходящ здравен специалист преди да може да получи хапчета за спешна контрацепция, тя често трябва да отиде на две места:
• веднъж до клиника, за да получи рецепта
• и втори път до аптека, за да изпълни рецептата и получи спешния контрацептив
Това представлява значителна бариера за много жени, особено за тези, които не разполагат с транспорт или които живеят в селски райони без лесен достъп до лекар или аптека. Необходимостта да се отиде на две места преди да се получи хапче за спешна контрацепция води до забавяне на приема му. Освен това необходимостта от рецепта прави по-труден достъпа до хапчета за спешна контрацепция през почивните дни и през нощта (когато се случват много „контрацептивни инциденти“).

 

 

Аптеките предлагат предимства по отношение на местоположение, удобство и работното време.2 Свободното предлагане без рецепта на хапчета за спешна контрацепция означава, че жените трябва да отидат само на едно място. Това означава, че те могат да получат перорална спешна контрацепция в рамките на 24 часа след полов контакт без предпазни средства, когато действието й, както е известно, е най-ефективно.2 На жените също така би могло да им харесва анонимността на аптеката, тъй като може да се чувстват притеснени от факта, че се нуждаят от спешна контрацепция.3

Документ на Международната федерация на фармацевтите (FIP) относно ролята на фармацевтите за подобряване здравето на майките, новородените и децата, откроява ползите от включването на аптеките в предлагането на хапчета за спешна контрацепция:4

• Когато жените получават хапче за спешна контрацепция от аптека вместо от лекар или клиника, това пести разходи както за частните, така и за обществените участници в процеса4

• Фармацевтите насърчават диалога относно алтернативите за контрацепция и влияят върху убежденията и резултатите чрез ефективни консултации за хапчетата за спешна контрацепция. Предоставянето на спешна контрацепция от аптеките може да бъде придружено от образоване на пациентите от фармацевтите, които имат експертни познания по въпроса.4

• Фармацевтите дават информация на пациентите в момента на продажбата на хапчето за спешна контрацепция, което позволява на жените да разберат правилната употреба на лекарството. Фармацевтите осигуряват съгласуваност на информацията за хапчетата за спешна контрацепция, особено за момичета на възраст под 16 години.4

Достъпът до хапчета за спешна контрацепция в аптеките не е довел до никакви отрицателни последствия

Когато спешната контрацепция се предлага в аптеките без рецепта, използването на тези лекарствени средства не нараства в сравнение с използването им, когато те се получават от лекар, клиника или болница.4 По-лесният достъп до спешна контрацепция чрез аптеките няма отрицателно въздействие върху използването на други форми на контрацепция.4

Проучванията показват, че при жени и подрастващи, които имат по-голям достъп до спешна контрацепция, съществува по-голяма вероятност да възприемат постоянен метод за контрацепция след използването на спешна контрацепция 9. Доказано беше, че по-високото ниво на употреба при предлагане без рецепта:

• не води до повишени нива на инфекции, предавани по полов път5

• не засилва рисковото сексуално поведение при подрастващите6,7

• не води до повишена честота на половите контакти без предпазни средства5

• не води до намалена употреба на други методи на контрацепция5

• не води до намалена употреба на контрацепция, включително на най-ефективните методи като хормоналните методи, както и на презервативи5,8

• опитът на жените със спешната контрацепция всъщност е мотивиращ фактор, който води до по-последователна употреба на редовна контрацепция9

Graphs Pharma BG11

Добрата практика на фармацевта може да включва:

• задаване на правилните въпроси; избягване на ненужно, твърде лично или настойчиво разпитване
• предоставяне на качествена консултация по деликатен начин, без поучаване
• осигуряване на среда, в която жените се чувстват удобно и никой не ги съди

 

Качеството на взаимодействие с аптеката е определящ фактор за правилната употреба, което води до по-малко нежелани бременности и до правилно използване на продукта. Това вероятно е и важен фактор за решението на жената да предприеме действия в случай на бъдещ полов контакт без предпазни средства.

 

Препратки
1. Международен консорциум за спешна контрацепция. На разположение на www.cemergency contraceptioninfo.org. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
2. Taylor B. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2003 [Списание за семейно планиране и репродуктивно здраве, 2003 г.]: 29(2): 7.
3. HRA – данни във файл. Hamell research, Pharmacists’ remergency contraceptionommending behaviour in emergency contraception [Изследване на Hamell, Фармацевти препоръчват поведение при спешна контрацепция]. април 2013 г.
4. Международна федерация на фармацевтите (FIP): Справочен документ на FIP относно ефективното използване на фармацевтите за подобряване на здравето на майките, новородените и децата, 2011 г. На разположение на: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=325&table_id=. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
5. Polis et al. The Cochrane Library 2013 г., издание 7.
6. Walker et al. J Adolesc Health 2004 [Списание за здравето на подрастващите, 2004 г.]; 35(4): 329-34. Само резюме – моля, осигурете
7. Raine TR et al. JAMA 2005; 293: 54-62.
8. Moreau C et al. 2009. Am J Public Health [Американски журнал за обществено здраве]. 2009; 99: 441-442.
9. Gainer E et al. Contraception 2003 [Контрацепция 2003 г.]; 68(2): 117-24.
10. Good Pharmacy Practice. Joint FIP/WHO Guidelines on GPP: Standards for quality services 2012. [Добра фармацевтична практика. Съвместни насоки на FIP и СЗО относно ДФП: Стандарти за качествени услуги, 2012 г.]. На разположение на: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=331&table_id=. Осъществен достъп през октомври 2013 г.