Не съм сигурна дали съм изложена на риск

Препратки
1. ellaOne® – Информационна листовка за пациента.
2. Wilcox AJ et al. BMJ 2000; 321: 1259-62.